Stowarzyszenie „Azymut” w Stalowej Woli posiada zgodę na organizację kursu Nr PiP.5632.21.2017 z dnia 27.11.2017 wydaną przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na rok 2018.

 

 KURS DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAW WYPOCZYNKU

 

Kurs skierowany jest do osób, które:

 • ukończyły 18 rok życia
 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie ( kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych)
 • cieszą się dobrym zdrowiem psycho-fizycznym
 • spełniają warunek, o którym mowa w art. 92a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj. osoba nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Warunki ukończenia kursu:

 • obecność na zajęciach
 • zdanie testu na zakończenie szkolenia

Program kursu:

Wykłady i zajęcia praktyczne 36 godz.

 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolenej
 • Organizacja zajęć w trakcie wypoczynku
 • Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej
 • Obowiązki i zadania wychowawcy grupy
 • Wychowanie fizyczne i sport
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe
 • Zajęcia praktyczno-techniczne
 • Prace społecznie-użyteczne
 • Bezpieczeństwo zycia i zdrowia uczestników wypoczynku

Efektem pozytywnego ukończenia szkolenia jest otrzymanie Zaświadczenia o ukończeniu Kursu wychowawcy wypoczynku zgodne   z rozporządzeniem Ministra Edukacji  i Nauki, uprawniające do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej (m.in. kolonie, obozy).

 Wymagana grupa min 15 osób.

 

 KURS INSTRUKTAŻOWY 

DLA KANDYDATÓW NA KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU

 

Kurs skierowany jest do osób, które:

 • ukończyły 18 rok życia
 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie ( kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych)
 • cieszą się dobrym zdrowiem psycho-fizycznym
 • posiada co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej

 

 • spełniają warunek, o którym mowa w art. 92a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj. osoba nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Warunki ukończenia kursu:

 • obecność na zajęciach
 • zdanie testu na zakończenie szkolenia

 

Program kursu

Program obejmuje 10 godzin z następujących tematów:

 • Planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku
 • Organizacja pracy kierownika placówki
 • Współpraca z kadrą w placówce
 • Prowadzenie dokumentacji w placówce wypoczynku
 • Bezpieczeństwo zycia i zdrowia uczestników i wiele innych ciekawych zagadnień.

Efektem pozytywnego ukończenia szkolenia jest otrzymanie Zaświadczenia o ukończeniu Kursu Kierowników wypoczynku zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji  i Nauki, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej (m.in. kolonie, obozy).

Wymagana grupa min 15 osób.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.